Institutionen för freds- och konfliktforsknings arbete för lika villkor

Uppsala universitet, och således även institutionen för freds- och konfliktforskning, ska ha ett långsiktigt och systematiskt lika villkorsarbete som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska bedrivas på alla nivåer inom universitetet och institutionen.

Målsättningen för arbetet är ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” (Diskrimineringslag 2014:958).

Mer detaljerad information om institutionens lika villkorsarbete finns i nuvarande planerade åtgärder samt i arkiverade lika villkorsplaner nedan.

Institutionen har en kommitté för lika villkor som arbetar fram institutionens plan för lika villkor. Kommittén diskuterar frågor som rör lika villkor, planerar och genomför åtgärder, anordnar seminarier för de anställda, samt informerar studenterna om arbetet med dessa frågor på institutionen.

Kommittén består av institutionens lika villkorsombud, prefekten och representanter från institutionens fyra styrelsekorporationer: lärare/forskare, TA-(Teknisk/Administrativ) personal, doktorander och grundutbildnings- (GU) studenter. Kommittén välkomnar förslag och synpunkter på institutionens arbete för lika villkor. Denna grupp träffas ett par gånger om året.

Planerade åtgärder

Under våren 2020 genomförde kommittén för lika villkor en undersökning för att samla studenternas erfarenheter och synpunkter kring institutionens lika villkorsarbete samt framtida möjligheter inom detta område. Undersökningsrapporten finns tillgänglig på engelska under rubriken "lika villkors undersökning". Aktiva åtgärder som riktar sig mot några av de områden som identifierats för förbättring, särskilt när det gäller tillgänglighet och kännedom om arbetet med lika villkor, planeras nu för kommande termin. Ett traumakänsligt kommunikationsdokument har också skapats och kommer att diskuteras vid en pedagogisk lunch i september, innan det sammanställs som en undervisningsresurs och introduceras för studenterna i en efterföljande workshop.

Lika villkorsrapporter

LIKA VILLKORS UNDERSÖKNING

Kommittén för lika villkor på institutionen för freds- och konfliktforskning har genomfört en undersökning bland studenterna om lika villkorsarbete vid institutionen. Undersökningen tjänar ett dubbelt syfte: För det första informerar undersökningen kommittén om studenternas upplevelser av lika villkorsfrågor, eventuella upplevda hinder, utmaningar och problem. För det andra ges det utrymme för att ge förslag på förbättringar, ämnen du är intresserad av eller åtgärder och aktiviteter du vill att kommittén för lika villkor ska ta upp i framtiden.

tidigare LIKA VILLKORSPLANER

Medlemmar i Kommittén för lika villkor

Lika villkorsombud: Kate Lonergan
Prefekt: Ashok Swain
TA-personal: Angelica Lindqvist-McGowan
Lärare/forskare: Corinne Bara
Doktorander: Marcellina Priadi 
Studentrepresentanter: Elin Wilson (kandidatnivå) Tanushree Rao (masternivå) 

KONTAKTPERSONER

För att diskutera frågor och förslag om Institutionens lika villkorsarbete kan man kontakta lika villkorsombudet via equality-pcr@uu.se eller komma förbi under tjänstetid.

Om du eller någon du känner på jobbet/i din kurs utsätts för diskriminering eller trakasserier kan du alltid vända sig till institutionens lika villkorsombud via equality-pcr@uu.se. Kontakter med lika villkorsombudet sker på förtroendebasis och med tystnadsplikt. Vill du hellre kontakta någon annan kan du även gå direkt till prefekten vid institutionenstudierektor, eller Rektorsrådet för lika villkor. Anställda kan också kontakta facket, företagshälsovården “Previa”, eller personalsamordnaren. Som student kan du också kontakta din studentkår, studenthälsan, eller HR-avdelningen.

Mer information om detta finns på studentportalen/ medarbetarportalen och i universitetets riktlinjer för hantering av trakasserier:

Senast uppdaterad: 2022-06-03